Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het Online-aanbod

De auteur geeft neemt geen enkele aansprakelijkheid als het gaat om actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbare informatie. Aansprakelijkheidseisen tegen de auteur, welke betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of misbruik van de aangeboden informatie, respectievelijk door het gebruik van foute of onvolledige informatie veroorzaakt werden, zijn in principe uitgesloten indien aan kant van de auteur geen aanwijsbaar opzettelijke of aan hem te verwijten schuld, aantoonbaar is. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verplichting. De auteur heeft uitdrukkelijk het recht, gedeelten van bladzijden of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te veranderen, aan te vullen, te laten vervallen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Verwijzing en Links

Bij direct of indirect verwijzen naar vreemde Websites ("Hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zal een wettelijke aansprakelijkheid uitsluitend in dat geval in werking treden, wanneer de auteur van de inhoud op de hoogte is en het voor hem technisch mogelijk en uitvoerbaar is, het gebruik in geval van onrechtmatige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat ten tijde van het aanmaken van de link geen illegale inhoud op de te "linken" pagina herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de "gelinkte" pagina heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van elke inhoud van alle "gelinkte" pagina’s, die na het maken van de "link", veranderd werd. Deze regel geldt voor alle op eigen Internet aangeboden "links" en verwijzingen, dus ook van buitenaf ingevoerde gegevens in de door de auteur verzorgde gastenboeken, discussieforums, linkcatalogussen, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken waar, op de inhoud ervan van buitenaf schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die ontstaan is door gebruik of misbruik van dergelijke aangeboden informatie, blijft alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd, aansprakelijk. Dus niet degene die door middel van links enkel naar de betreffende publicatie verwijst. 

3. Auteursrecht en merkenrecht

De schrijver streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafische vormgevingen, geluidsopnames, video-opnames en teksten in acht te nemen, door de door hem zelf gemaakte afbeeldingen, grafische vormgevingen, geluidsopnames, video-opnames en teksten te gebruiken of op afbeeldingen, grafische vormgevingen, geluidsopnames, video-opnames en teksten zonder licentie terug te grijpen. Alle op het internet aangeboden genoemde en eventueel door derden beschermde merk- en goederentekens vallen zonder uitzondering onder de bepalingen van het momenteel geldend merkrecht en de bezitsrechten van de op dit moment ingeschreven eigenaren. Alleen op grond van enkel benoemen kan niet de conclusie getrokken worden dat merktekens niet door rechten van derden beschermd zijn! Het kopierecht voor de gepubliceerde, door de auteur zelfgemaakte objecten blijft enkel bij de auteur van de pagina’s. Het kopiëren of gebruik van zulke grafische voorstellingen, geluidsopnames, video-opnames en tekst n in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Gegevenbescherming

Voor zover het op internet aangebodene de mogelijkheid biedt om persoonlijke en zakelijke gegevens (E-mail adressen, namen, adressen) in te voeren, geschiedt het prijsgeven van deze informatie van de zijde van de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. De ingebruikname en betaling van alle aangeboden diensten is, voorzover technisch mogelijk en uitvoerbaar - ook zonder vermelding van gegevens, zoals respectievelijk anonieme gegevens of pseudoniem, toegestaan. Het gebruik van de in het kader van het impressum of vergelijkbare opgave van gepubliceerde contactgegevens, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers alsmede E-mailadressen door derden voor de verzending van niet uitdrukkelijk opgevraagde informatie, is niet toegestaan. Gerechtelijke stappen tegen de verzender van de zogenaamde Spam-mails bij overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Geldigheid van deze aansprakelijkheid

Het uitsluiten van deze aansprakelijkheid is te beschouwen als dat deel van het Internetaanbod, waarnaar op deze pagina verwezen werd. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst van de geldende rechtspositie niet, niet meer of niet volledig overeenkomen, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid ongemoeid.